FAH denkt mee over aansluitingen op warmtenet

fah-warmtenet

In augustus 2021 is de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) door de corporaties geïnformeerd over de aansluiting van 4.000 woningen op het Warmtenet vanaf 2022. De FAH heeft bereikt dat in de overeenkomst met Vattenfall belangrijke zaken voor huurders zijn opgenomen.

Meedenken

In augustus was al bekend dat Vattenfall en de Amsterdamse Federatie van WoningCorporaties (AFWC) op 29 november 2021 een overeenkomst zouden gaan tekenen om dit project uit te voeren. De FAH werd gevraagd om in de laatste fase voorafgaand aan de uitvoering mee te denken en mogelijk zelfs een positief advies te geven aan bewonerscommissies en bewoners.
De FAH heeft geen advies gegeven maar is wel ingegaan op het aanbod om mee te denken. Het is aan de huurderskoepels, bewonerscommissies en individuele huurders om te wegen of het aanbod voor hen goed is. De FAH is niet betrokken bij het formuleren van het aanbod aan de huurders en heeft geen kennis kunnen nemen van alle documenten, overwegingen en afspraken die hebben geleid tot de inhoud van die overeenkomsten.

Het aanbod

In het aanbod aan de huurders van de eerste 4.000 woningen is opgenomen dat bij woningen die aangesloten worden tussen 2022 en 2032 voor die periode een deel van het vastrecht is afgekocht.
Huurders kunnen op complexniveau zelf beslissen of zij ingaan op het aanbod. Als in een complex 70% of meer van de huurders akkoord gaan met het aanbod, kan de aansluiting voor alle woningen binnen dat complex plaatsvinden.

De aanpassingen

Het aanbod is naar aanleiding van de gesprekken met de AFWC en Vattenfall op de volgende punten aangepast:

 • Vattenfall zal gesprekken (prijsdialogen) gaan voeren met aangesloten huurders.
 • Corporaties streven naar isolatie – voor zover mogelijk – voordat de aansluiting plaatsvindt.
 • De leveringszekerheid van warmte wordt gegarandeerd.
 • Er wordt fors geïnvesteerd in duidelijke voorlichting van en informatie voor huurders.

Helaas niet aangepast

Andere punten, waar de FAH voor heeft gepleit, zijn niet opgenomen.

 • Er is niet afgezien van indexatie van het vastrecht over het deel dat niet door de corporatie afgekocht wordt.
 • De afkoop van een deel van het vastrecht geldt voor de periode tussen 2022 en 2032 en is niet 10 jaar vanaf het moment van aansluiting. Dat had de FAH graag anders gezien. Voor een aansluiting in 2022 geldt nu 10 jaar afkoop en voor een aansluiting in bijvoorbeeld 2024, 8 jaar afkoop.Samenvatting

De FAH heeft een samenvatting van zijn uitgangspunten in een notitie opgeschreven en deze aan de AFWC en Vattenfall opgestuurd. Deze notitie is hier te bekijken.

Gelijke tarieven voor alle huurders

De FAH heeft zich ook stevig uitgesproken voor gelijke tarieven en kosten voor warmte voor alle huurders. Alle huurders in Amsterdam zouden moeten profiteren van een goede afspraak, niet slechts een klein deel.

 

Geen deal zonder inbreng van de huurders!

citydeal

De FAH is een actief deelnemer aan de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de verduurzaming van de stad. Deze werkgroepen zijn onderdeel van een grote, door de gemeente geregisseerde, agenda, die de City Deal wordt genoemd. De FAH zet hierbij bovenal in op participatie. Bewoners moeten mee worden genomen in alle ontwikkelingen en keuzes. En er moet naar hen worden geluisterd.

Belangrijk voor huurders

Hieronder sommen we op welke zaken voor de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) belangrijk zijn. Deze punten brengen we in ieder overleg in het kader van de City Deal naar voren.

Amsterdam en haar energie- en gesprekspartners moeten:

 • Voorwaarden en ruimte creëren voor de eindafnemer (de huurder) om over te kunnen stappen op energiebronnen en technieken die mogelijk in de toekomst worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met energieleveranciers die bij ontwikkeling van nieuwe technieken flexibel kunnen switchen naar nieuwe warmtebronnen.
 • Inzetten op participatie om bewoners mee te nemen in alle ontwikkelingen en keuzes en naar hen te luisteren zodat goede ideeën die worden aangedragen worden onderzocht en mogelijk toegepast.
 • Over alternatieven nadenken als de financiering van de warmtetransitie bij corporaties tekort blijft schieten (denk aan alternatieve financiering).
 • Betaalbaarheid voor de huurder, ook voor de lange termijn, bewerkstelligen.
 • Indien voor een stadswarmtenetten gekozen wordt, garanderen dat deze gebaseerd zijn op milieuvriendelijke opwekking (dus geen biomassa).
 • De prijs van het vastrecht bij stadswarmtewarmtenetten voor de sociale huursector reguleren en transparant maken.
 • Eveneens bij stadswarmtewarmtenetten de gigajoule-prijs loskoppelen van de gasprijs. Daarbij uitgaan van de reële prijs die transparant berekend wordt op basis van extrapolatie van de prijsontwikkeling uit het verleden.
 • Oog hebben voor zorgvuldig aanbrengen van benodigde energie-infrastructuur energie in de woningen, het vermijden van overlast of de afname van de woonbeleving voor de huurder.
 • Keuzevrijheid in energiebronnen voor de huurder maximaliseren. Tegemoetkomen aan wat maximaal haalbaar is in de keuzevrijheid van de huurder. Kijk naar het aanbrengen van een flexibele energie-infrastructuur. Zorg voor ruimte om toekomstige innovaties toe te passen.

Huurders vroeg betrekken

De FAH vindt het belangrijk dat huurders zo vroeg mogelijk betrokken worden. Zodat er vanaf het begin een zo groot mogelijke inbreng en keuzevrijheid voor de huurders gegarandeerd wordt. Bij de City-Deal wordt daarom goed opgelet of er niet zonder de inbreng van de huurders in de buurten een ‘deal’ wordt gesloten. 


Meer lezen:

Amsterdamse City Deal ‘Naar een stad zonder aardgas, november 2016

Credit beeld vorige pagina: wiseguy71, creative commons Flickr.com

Huurders in Amsterdam maken zich zorgen: blijft de stad voor iedereen?

FAH Achterbanbijeenkomst

Tijdens een achterbanbijeenkomst van de FAH vertelden actieve bestuurders van Amsterdamse huurderskoepels dat zij het somber inzien voor de woningmarkt als er geen dingen veranderen. De hoge belasting op sociale huurwoningen (verhuurderheffing) moet snel worden afgeschaft. Er zou een stop moeten komen op de verkoop van grote corporatiewoningen en woningen in het centrum moeten net zo bereikbaar worden voor woningzoekenden als woningen in Nieuw-West. Het zijn enkele zaken die op de achterbanvergadering door de deelnemers naar voren zijn gebracht.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) vertegenwoordigt de corporatiehuurders in Amsterdam. Het is voor de FAH belangrijk om veel contact te hebben met haar achterban. Dat zijn vijf huurderskoepels bij woningcorporaties in Amsterdam. De bestuurders van deze huurdersorganisaties kwamen laatst weer samen om goed met elkaar te spreken over wat de FAH doet én over de problemen en kansen op de woningmarkt.

Betaalbaar en leefbaar

Wat is er nu nodig volgens deze actieve vrijwilligers? Bovenal maken ze zich zorgen hoe de hele stad van en voor iedereen kan blijven: betaalbaar en leefbaar. Niet alleen rijken in het centrum en kleine woninkjes voor de minderbedeelden buiten de ring.
“De gemeente moet de keuze in verschillende woningentypen ruimer maken. Dan blijft de diversiteit in buurten behouden.” “Passend toewijzen zorgt er niet voor dat er een variatie van huurders en kopers ontstaat die elkaar kunnen helpen”, betoogt een andere deelnemer.

Een vuist maken

Een derde meent dat het variëren van mensen met verschillende achtergronden en leeftijden, evenals verschillende woonvormen de leefbaarheid kunnen bevorderen. “Misschien zouden gemeente en huurdersorganisaties samen een vuist moeten maken tegen het feit dat je met een laag inkomen niet in aanmerking komt voor kwalitatief betere woningen.”

Hoe de stad van en voor iedereen blijft is een van de vele thema’s waar uitgebreid over is gesproken op de FAH-achterbanbijeenkomst. In het verslag van de bijeenkomst leest u waar nog meer over werd gepraat. De FAH gebruikt deze gesprekken bij het maken van haar beleid en werkplan, waarin de federatie beschrijft welke ambities ze heeft.


Verder lezen:

U vindt hier een uitgebreid verslag van de FAH achterbanbijeenkomst op 14-01-2021

U vindt hier het Werkplan Federatie Amsterdamse Huurderskoepels 2021

Lees hier meer over de organisatie FAH

Huurdersenquête voor verkiezingen 2022

FAH- huurdersenquête

De Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties FAH, HNA en FHCS willen via een enquête ophalen wat voor u de belangrijkste thema’s zijn wat betreft huren en wonen, voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam 2022.

Met de resultaten van deze enquête wordt een nota geschreven die de Amsterdamse huurdersbelangenorganisaties gezamenlijk aanbieden aan de Amsterdamse politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Laat uw stem horen!

Vul deze enquête in.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 – 15 minuten. De enquête sluit op zondag 4 april 2021. Antwoorden worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar individuele respondenten.

FAH- enquête

Beeld: Gonzalo Pineda Zuniga  (Flickr Creative Commons)

Prioriteiten voor corporaties

fah-actueel-prioriteiten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de prioriteiten voor de volkshuisvesting in de aankomende vier jaar vastgesteld. De prioriteiten gelden tot en met 2024. Deze prioriteiten zijn bedoeld om mee te nemen bij het maken van lokale prestatieafspraken.

De thema’s

Woningcorporaties gaan de komende vier jaar meer prioriteit geven aan een aantal thema’s. Deze zijn door het ministerie met de Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgesteld, zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. De prioriteiten zijn niet totaal nieuw, maar vooral aangescherpt. Het bleek namelijk dat de prioriteiten van vier jaar geleden nog steeds actueel zijn.

De volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar zijn als volgt:

 • Bijdragen aan de bouwopgave – door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen.
 • Zorgen voor betaalbaarheid voor huurders – door inzet van lokaal maatwerk.
 • Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad – door aandacht voor kwaliteit en in te zetten op isolatie en de energietransitie.
 • Realiseren van wonen met zorg – door passende woonvormen en samenwerking.
 • Huisvesten van spoedzoekers – door tijdelijke oplossingen en minder traditionele wijzen van huisvesting.
 • Investeren in leefbaarheid – onder meer door onderscheid te maken tussen wijken, en door ontmoeting tussen bewoners.

Omgaan met de prioriteiten

Corporaties moeten de volkshuisvestelijke prioriteiten meenemen in hun ‘bod op het gemeentelijk woonbeleid’. Dit bod is de basis voor de Samenwerkingsafspraken.

De prioriteiten kunnen met elkaar concurreren. Het kan ook zijn dat er lokaal voor wordt gekozen om bepaalde prioriteiten eerst op te pakken. Het is aan de lokale partijen zelf om te besluiten hoe ze hiermee omgaan, binnen de lokale omstandigheden en rekening houdend met de financiële ruimte van corporaties.

In Amsterdam is het zo dat de Samenwerkingsafspraken voor vier jaar worden vastgesteld. De huidige afspraken gelden van 2020 tot en met 2023. Bij het maken van nieuwe afspraken worden de aangescherpte prioriteiten meegenomen.


Meer lezen

Op Rijkoverheid.nl staat de Kamerbrief volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

Corporaties kunnen helpen bij energiearmoede

ernergiearmoede

8 procent van de Nederlandse huishoudens (650.000 huishoudens) kunnen de energierekening niet of nauwelijks betalen. Ze zitten soms in de kou of beperken het douchen tot een minimum. Om deze energiearmoede tegen te gaan is landelijke actie nodig, zegt onderzoeksinstituut TNO.

Het slagen van de energietransitie staat of valt met draagvlak en acceptatie door de samenleving. De een heeft de middelen om zijn of haar eigen woning te verduurzamen door zonnepanelen en een warmtepomp aan te schaffen, terwijl de ander weinig kan verduurzamen omdat de middelen daarvoor ontbreken.

Armoede

Officieel ben je ‘energiearm’ als je meer dan tien procent van je inkomen uitgeeft aan energie. Maar energiearmoede kent vele gedaanten. Onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO pleit daarom voor een reeks indicatoren om te kunnen vaststellen of er sprake  is van energiearmoede. Indicatoren zijn onder meer een bepaald percentage van het inkomen dat een huishouden kwijt is aan energie, achterstallige betalingen, het slechts gedeeltelijk verwarmen van de woning, het energielabel.

Samenwerking

TNO stelt in het onderzoek ‘Energiearmoede en de energietransitie’ dat er een samenwerking moet komen die het probleem van alle kanten bekijkt. Ook woningcorporaties, energieleveranciers en gemeenten horen in deze samenwerking thuis.

Prioriteit geven

Als dit lukt, ziet TNO mooie kansen voor een boost in de energietransitie. TNO-onderzoeker Koen Straver: “Als je weet op welke plekken mensen in de kou zitten, kunnen gemeenten en woningcorporaties die plekken prioriteit geven bij duurzame renovaties, zoals het beter isoleren van de muren of het plaatsen van dubbelglas. Dat is beter voor het milieu en kan tegelijkertijd stookkosten voor de armste huishoudens besparen.”

Aandacht

De FAH zal aandacht besteden aan dit onderzoek en de ideeën die in dit onderzoek worden geopperd. Ze zal het ook onder de aandacht brengen bij de Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente.

Bronnen:

Geen geld om je huis te verwarmen, voor 650.000 huishoudens in ons land is het de harde werkelijkheid – Dagblad Trouw

Whitepaper ENERGIEARMOEDE EN DE ENERGIETRANSITIE – TNO