Zoek

Voor de bewoners

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) beschermt bewoners van corporatiewoningen en woningzoekenden. Dat is belangrijk. Want woningcorporaties richten zich vooral op bedrijfsvoering, de gemeente is een bolwerk van bureaucratie en de politiek behartigt vaak allereerst haar eigenbelang. Een huurwoning is méér dan vastgoed en volkshuisvesting. Een huurwoning is een thuis waar lief en leed wordt gedeeld.

FAH neemt het op voor de gezinnen, families, alleenstaanden en buren die leven in de dagelijkse realiteit van vastgoed en volkshuisvesting. Als voorvechter van huurdersbelangen oefent FAH invloed uit bij beleidsmakers van woningcorporaties, de gemeente en de politiek.

Voor FAH gaat huren in de eerste plaats over vrouwen, mannen en kinderen die afhankelijk zijn van kwalitatieve en betaalbare woonruimte. Voor FAH gaat huren dus niet over statistieken en tabellen en ook niet over winstmarges en kostendekkende bedrijfsvoering. Huren is mensenwerk.

Bijna de helft van de Amsterdamse huishoudens huurt bij een woningcorporatie. Deze mensen vormen de basis en het kloppende hart van de stad.

DE KRACHTEN GEBUNDELD

FAH is het samenwerkingsverband van huurderskoepels van woningcorporaties in Amsterdam. Elke afzonderlijke huurderskoepel vertegenwoordigt individuele huurders en groepjes huurders (bewonerscommissies) bij de woningcorporatie. De huurderskoepel praat dan namens de bewoners mee over het beleid van de woningcorporaties en (indirect) over het beleid van de gemeente.

De afzonderlijke huurderskoepels ondersteunen bewonerscommissies en individuele bewoners met raad en daad. Soms bemiddelen ze bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Ook geven de huurderskoepels gevraagd en ongevraagd advies aan de woningcorporaties over het gevoerde beleid en allerlei huurderskwesties, van huurprijs tot leefbaarheid. Woningcorporaties zijn niet wettelijk verplicht om zich iets van deze adviezen aan te trekken, behalve als de huurderkoepels instemmingsrecht hebben.

FAH beschermt op beleidsniveau de rechten en positie van alle huurders van corporatiewoningen in Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam

MEEPRATEN OP HOOG NIVEAU

FAH gaat een overlegniveau hoger. In FAH hebben huurderskoepels de krachten gebundeld. Als overkoepelende belangenbehartiger zit FAH direct aan tafel met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en beleidsmakers van de woningcorporaties, de gemeente en de politiek.

Zo brengt FAH de positie van de bewoners direct onder de aandacht bij de plannenmakers. Op deze manier tellen bewoners mee in een veel vroeger stadium van besluitvorming. En kunnen ze meepraten over de grote thema’s binnen de huurwereld.

FAH beschermt hiermee op beleidsniveau de rechten en positie van alle huurders van corporatiewoningen in Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam, zoals is bepaald in de Overlegwet en de Woningwet 2015.

OP DE BRES VOOR DE HUURDERS

FAH is opgericht omdat in de huidige woningmarkt de bestaande rechten en positie van corporatiehuurders in gevaar zijn. Huurprijzen worden steeds hoger terwijl achterstallig onderhoud zich opstapelt en de leefbaarheid van buurten onder druk staat. Huurcontracten worden steeds vaker afgesloten op tijdelijke basis. Huurvoorwaarden worden steeds meer aangescherpt onder de noemer ‘passend wonen’, bedoeld om de doorstroming te bevorderen maar met als resultaat dat huurders ongewenst de woning kunnen worden uitgezet. Vooral bewoners in het sociale huursegment en in goedkopere huurwoningen van de commerciële huurmarkt (‘vrije sector’) zijn steeds vaker de dupe van financiële marktprincipes.

FAH verzet zich met hand en tand tegen deze ontwikkelingen. Want zo verandert huren van basisrecht in een tijdelijke voorziening.

FAH vindt dat woningcorporaties hun sociale taak voor het aanbieden, bouwen en beheren van goede betaalbare woonruimte goed moeten kunnen uitvoeren. FAH vindt ook dat de rijksoverheid en de gemeente aan de kant van de huurders moeten staan. Huurders hebben recht op eerlijke wet- en regelgeving, net als kopers, en helemaal in en rondom Amsterdam waar relatief veel huurders zijn.

Als overkoepelende organisatie heeft FAH een plek aan de overlegtafels om deze boodschap luid en duidelijk over te brengen. Huren is een recht voor allemaal, geen voorrecht voor een paar ‘lucky few’.

OVER HET BESTUUR

FAH bestaat uit:

• Vereniging Bewonersraad Rochdale (voor huurders bij Rochdale)
• Stichting Huurders Ymere Amsterdam (voor huurders bij Ymere)
Huurgenoot (voor huurders bij Stadgenoot)
HBO Argus (voor huurders bij Eigen Haard)
• Huurdersbelangenvereniging De Alliantie Amsterdam (voor huurders bij De Alliantie
• Amsterdamse Huurders van Woonzorg (AHW)
Duwoners (voor huurders bij Duwoners) 

Het bestuur van FAH bestaat uit vrijwilligers die zijn afgevaardigd vanuit de afzonderlijke huurderskoepels. De meesten zijn zelf huurders, dus ze weten waar ze het over hebben.

Het FAH-bestuur bestaat uit:

 • Jennifer Ramsaroep
 • Audrey Deekman
 • Peter Weppner – voorzitter
 • Cees Fenenga – penningmeester
 • Chris Vonk 
 • Nelleke Lindhout – secretaris
 • Eliane Schoonman
 • Henk van Veen
 • Levina Schüller – de Lange
 • Rob Mulder
 • Albert Prins
 • Dimitry Grootenboer

SPEERPUNTEN VAN DE HUURDERS

Als belangenbehartiger van corporatiehuurders denkt FAH vanuit het perspectief van de bewoners. Binnen de aparte huurderskoepels is er veel contact met bewoners. Hieruit haalt FAH veel informatie op. Deze kennis heeft FAH vertaald naar de volgende speerpunten.

 • Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in Amsterdam
 • De betaalbaarheid van huurwoningen moet worden verbeterd en beter worden beschermd
 • Bewoners hebben behoefte aan nieuwe huurvormen en huren op maat
 • Woningzoekenden willen gemakkelijk en snel een geschikte corporatiewoning kunnen vinden
 • Bewoners willen meer huurzekerheid en meer huurbescherming
 • Bewoners willen een netjes onderhouden, duurzame, klimaatneutrale en toekomstbestendige huurwoning
 • Bewoners willen wonen in leefbare, groene en gezellige wijken
 • Bewoners willen de grote diversiteit aan Amsterdammers ontmoeten in hun eigen buurt, want al die verschillende levensstijlen en achtergronden maken Amsterdam nou precies de stad waar zij zo veel van houden

In uw omgeving

Woningcorporatiebezit 2021 Metropool Regio Amsterdam

Op deze kaart ziet u het vastgoedbezit van alle woningcorporaties in Amsterdam. Klik op de kaart en bezoek de website.