Over de Prestatieafspraken 2019

In de zogenaamde ‘Prestatieafspraken’ wordt het gemeentelijk huurbeleid van de komende jaren vastgelegd. Deze afspraken worden gemaakt door drie partijen: de gemeente, de woningcorporaties en FAH namens de corporatiehuurders.

De Prestatieafspraken kunnen worden opgevat als een wensenlijstje voor de komende jaren. Zaken als betaalbaarheid, nieuwbouw, sloop, liberalisatie van sociale huurwoningen en leefbaarheid komen daarin aan de orde.

De afspraken worden vastgelegd door de gemeente, de woningcorporaties en FAH namens de corporatiehuurders. Deze drie partijen kunnen elkaar aan de Prestatieafspraken houden.

BESCHERMING VAN HUURDERS

FAH behartigt de belangen van de bewoners en beschermt hun positie. Dit is niet eenvoudig. De Amsterdamse woningcorporaties staan onder druk: het aantal huurwoningen is te laag, er is onvoldoende speelruimte om geschikte woningen aan te bieden, de huurprijzen lopen op en door de energietransitie ligt er een grote opgave om woningen te verduurzamen. 

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam toont keer op keer aan hoe huurders bij woningcorporaties eigenlijk te veel betalen voor te weinig.

‘Is het eigenlijk wel zo’n goede deal, 1000 euro per maand betalen voor een afbetaalde appartement van bijna 100 jaar oud in een voormalige Vogelaarwijk? Ooit gebouwd door socialistische woningbouwvereniging Eigen Haard als betaalbare woonplek voor arbeiders. De woningcorporatie zal goed aan mij verdienen’ Cody Hochstenbach

MILJARDEN EURO’S AAN HEFFINGEN

Dit komt ook doordat woningcorporaties miljarden euro’s aan extra belastingen moeten betalen aan de landelijke overheid. Denk aan de Verhuurdersheffing, de verhoging op de Vennootschapsbelasting, de verhoging van de BTW, lokale heffingen en vanaf 2021 een nieuwe heffing op de winstbelasting, de ‘ATAD’.

Deze miljarden aan heffingen worden opgebracht door de huurders, want zij zijn de enige bron van inkomsten voor woningcorporaties. Van de 12 maanden huur die bewoners betalen, gaan er omgerekend 4 maanden linea recta naar de Nederlandse schatkist.

Woningcorporaties hebben met deze financiële molensteen om hun nek te weinig geld voor bouwen, onderhoud, verduurzaming en huurprijsbevriezing. Integendeel zien zij zich genoodzaakt om huurwoningen te verkopen en huurprijzen te verhogen. Terwijl zij ook wel weten dat de meeste van hun huurders het niet breed hebben en van hen afhankelijk zijn voor betaalbare woonruimte.

Ook voor de huurders hebben deze heffingen ingrijpende gevolgen. De voorraad huurwoningen wordt kleiner en huurwoningen worden steeds duurder. Ruimte voor maatwerk is er niet meer.

Daarom is het des te belangrijker dat FAH het voor de huurders opneemt binnen de Prestatieafspraken.

MEER INVLOED VOOR BEWONERS

Voorheen konden de huurders bij woningcorporaties in Amsterdam alleen indirect meepraten over de Prestatieafspraken. Dan gingen de Amsterdamse huurderskoepels elk apart in gesprek met hun eigen woningcorporatie, die dan vervolgens de visie van de huurders meenamen in hun besprekingen met de gemeente.

Vanaf haar oprichting in februari 2019 overlegt FAH namens alle huurderskoepels direct met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)  en wethouders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam over de Prestatieafspraken.

OVERLEG PRESTATIEAFSPRAKEN 2020-2023

Voor de komende Prestatieafspraken heeft FAH namens de Amsterdamse corporatiehuurders een aantal aandachtspunten vastgesteld. Zo wil FAH in het belang van zittende huurders dat woningcorporaties en de gemeente meer werk maken van huurrechten en wooncomfort.

FAH wil ook dat:

– alle afspraken worden vastgelegd voor een maximale periode van 1 jaar (en niet 3);

– alle afspraken regelmatig worden gecontroleerd op voortgang;

– er per woningcorporatie verslag wordt gedaan over alle afspraken en monitors;

– er consequenties zijn verbonden aan het niet nakomen van afspraken.

HOOFDPUNTEN VAN FAH VOOR DE PRESTATIEAFSPRAKEN

  • Zorg dat het aantal huurwoningen op peil komt en blijvend voldoet aan de behoefte van huidige en nieuwe Amsterdammers
  • Zorg dat huurwoningen kwalitatief goed zijn en dat de huur betaalbaar is
  • Zorg dat alle nieuwe huurwoningen en verbeterde woningen toekomstbestendig en duurzaam zijn
  • Zorg dat huurders toekomstperspectief hebben en kunnen verhuizen naar een andere huurwoning als een nieuwe levensfase dit vereist
  • Flexibele huurcontracten dragen niet bij aan het basisrecht van huurzekerheid. In een stad met zeer ernstige woningnood zoals Amsterdam, waar het bijna onmogelijk is om op korte termijn een betaalbare huurwoning te vinden, mogen bewoners niet zo maar op straat worden gezet
  • Het moet mogelijk blijven dat huurders zelf kiezen in welk deel van de stad zij gaan wonen
  • Verstevig het wettelijk fundament en de positie van de huurders in verdere wetsontwikkeling en participatiemodellen tussen huurders en woningcorporaties. Huurders zijn onderdeel van een gemeenschap die in samenstelling heel divers is. Er moet blijvend aandacht zijn voor de verschillende huurdersgroepen. Hun gelijkwaardige vertegenwoordiging moet goed geregeld zijn
  • De bestaande rechten van huurders moeten beschermd worden en behouden blijven, en het liefst worden uitgebreid
  • Voor een compleet overzicht van alle punten die FAH inbrengt in het belang van de bewoners, neem contact op met FAH via het contactformulier